Preskočiť na obsah. | Na navigáciu

Sekcie
Domov Aktivity Krajiny Produkty Hlavná udalosť mesiaca Kontakty

Gender equality programmes have a positive impact for employees' motivation, creativity and productivity? (Nutek 1999)

Promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito empresarial mejora la motivación, la creatividad y la productividad del personal? (Nutek 1999)

Programele pentru egalitatea de gen au un impact pozitiv asupra motivaţiei, creativităţii şi productivităţii angajaţilor? (NUTEK 1999)

Lyčių lygybės programos teigiamai veikia darbuotojų motyvaciją, kūrybingumą ir produktyvumą? (Nutek 1999)

Programma’s voor gendergelijkheid een positieve invloed hebben op de motivatie, creativiteit en productiviteit van werknemers? (Nutek 1999)

Sukupuolitasa-arvoa tukevat ohjelmat vaikuttavat myönteisesti työntekijöiden motivaatioon, luovuuteen ja tehokkuuteen? (Nutek 1999)

Likestillingsprogrammer har en positiv innvirkning på de ansattes motivasjon, kreativitet og produktivitet? (Nutek 1999)

Dzimumu ldztiesbas program m ir pozitva ietekme uz darbinieku motivciju, radošumu un produktivitāti? (Nutek1999)

Les programmes pour l’égalité des sexes ont un impact positif sur la motivation, la créativité et la productivité des travailleurs? (Nutek 1999)

Os programas em favor da igualdade de género têm um impacto positivo sobre a motivação, a criatividade e a produtividade dos trabalhadores? (Nutek 1999)

τα προγράμματα ισότητας των δύο φύλων έχουν θετικό αντίκτυπο όσον αφορά την κινητοποίηση, τη δημιουργικότητα και την παραγωγικότητα των εργαζομένων? (Nutek 1999)

59% der neuen hochschulabsolventen und etwa 80% Der studierenden in business administration in Europa frauen sind?

Ligestillingsprogrammer har en positiv indflydelse på medarbejdernes motivation, kreativitet og produktivitet? (Nutek 1999)

Programy rodovej rovnosti majú pozitívny dopad na motiváciu, kreativitu a produktivitu zamestnancov? (Nutek 1999)

Áætlanir um jafnrétti kynjanna hafa jákvæð áhrif á áhuga, sköpunargáfu og afköst starfsfólks? (Nutek 1999)

Програмите за равенство между полвете оказват положително въздействие върху мотивацията, креативността и производителността на служителите? (NUTEK 1999)

Programy na podporu genderové vyváženosti mají pozitivní dopad na motivaci zaměstnanců, jejich kreativitu a produktivitu?

Soolise võrdõiguslikkuse programmid mõjutavad positiivselt töötajate motivatsiooni, loovust ja tootlikkust? (Nutek 1999)

a nemek közti egyenlőségről szóló programok pozitívan hatnak a munkavállaló motivációjára, növelik a kreativitást és a termelékenységet? (NUTEK 1999)

Programy promujące równość płci mają pozytywny wpływ na motywację, kreatywność i wydajność pracowników? (NUTEK 1999)

Os programas em favor da igualdade de género têm um impacto positivo sobre a motivação, a criatividade e a produtividade dos trabalhadores? (Nutek 1999)

Promuovere la parità tra uomo e donna in impresa migliora motivazione, creatività e produttività nel personale? (Nutek 1999)

Osobné nástroje
cesta: Titulná stránka sk Hlavná udalosť mesiaca

November 2009

Nekaj vprašanj v razmislek … vsak mesec!

 
Programy rodovej rovnosti majú pozitívny dopad na motiváciu, kreativitu a produktivitu zamestnancov? (Nutek 1999)

 Poiščite ideje in predloge v "Zbirki orodij za svetovalce MSP in delavce na področju upravljanja človeških virov"!

 
 Toolkit image.jpg Poglavje 1 – točka 1.2.2 (stran 8) 

 

6. dôvod. Rovnosť pohlaví je vo vzájomnom vzťahu so ziskovosťou

Švédska agentúra na rozvoj obchodu NUTEK našla súvislosť medzi rovnosťou a ziskovosťou. Povýšenie žien je takisto dôležitý krok v dosiahnutí správneho tímu vo vedení, keďže stále viac štúdií poukazuje na vzájomný vzťah medzi vyššou mierou rodovej rovnosti v top manažmente a ziskom.

Jedna fínska štúdia ukázala, že spoločnosť so ženou ako výkonnou riaditeľkou je v priemere o niečo ziskovejšia než podobná spoločnosť s mužom ako výkonným riaditeľom. Iná štúdia 100 najväčších spoločností na londýnskej burze odhalila, že v 18 z 20 firiem s najvyššou trhovou hodnotou (2003) bola aspoň jedna žena riaditeľka.

Tieto výsledky neznamenajú, že medzi ženami vo vedúcich pozíciách a ziskovosťou je kauzálny vzťah, no pomáhajú objasniť, že riadenie nie je nutne mužskou výsadou.

Ďalší výskum naznačuje spojenie medzi rodovou rovnováhou vo manažérskych tímoch a schopnosťou zavádzať novinky. Výkon rastie tam, kde je „kritické množstvo“ žien v správnej rade.

Keď budú organizácie brať do úvahy zamestnankyne, pomôže im to pochopiť a reagovať na nadchádzajúce zmeny v tom, ako pracujeme: od vyvíjajúcich sa očakávaní a úloh mužov po flexibilitu a adaptáciu, ktorá je potrebná pre starnúcu pracovnú silu a ktorú si vyžaduje nová generácia pracovnej sily.

Akcie dokumentu