Μετάβαση στο περιεχόμενο. | Μετάβαση στην πλοήγηση

Τμήματα
Αρχική σελίδα Η δράση Χώρες Προϊόντα Το επίκεντρο του μήνα Επικοινωνία

Gender equality programmes have a positive impact for employees' motivation, creativity and productivity? (Nutek 1999)

Promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito empresarial mejora la motivación, la creatividad y la productividad del personal? (Nutek 1999)

Programele pentru egalitatea de gen au un impact pozitiv asupra motivaţiei, creativităţii şi productivităţii angajaţilor? (NUTEK 1999)

Lyčių lygybės programos teigiamai veikia darbuotojų motyvaciją, kūrybingumą ir produktyvumą? (Nutek 1999)

Programma’s voor gendergelijkheid een positieve invloed hebben op de motivatie, creativiteit en productiviteit van werknemers? (Nutek 1999)

Sukupuolitasa-arvoa tukevat ohjelmat vaikuttavat myönteisesti työntekijöiden motivaatioon, luovuuteen ja tehokkuuteen? (Nutek 1999)

Likestillingsprogrammer har en positiv innvirkning på de ansattes motivasjon, kreativitet og produktivitet? (Nutek 1999)

Dzimumu ldztiesbas program m ir pozitva ietekme uz darbinieku motivciju, radošumu un produktivitāti? (Nutek1999)

Les programmes pour l’égalité des sexes ont un impact positif sur la motivation, la créativité et la productivité des travailleurs? (Nutek 1999)

Os programas em favor da igualdade de género têm um impacto positivo sobre a motivação, a criatividade e a produtividade dos trabalhadores? (Nutek 1999)

τα προγράμματα ισότητας των δύο φύλων έχουν θετικό αντίκτυπο όσον αφορά την κινητοποίηση, τη δημιουργικότητα και την παραγωγικότητα των εργαζομένων? (Nutek 1999)

59% der neuen hochschulabsolventen und etwa 80% Der studierenden in business administration in Europa frauen sind?

Ligestillingsprogrammer har en positiv indflydelse på medarbejdernes motivation, kreativitet og produktivitet? (Nutek 1999)

Programy rodovej rovnosti majú pozitívny dopad na motiváciu, kreativitu a produktivitu zamestnancov? (Nutek 1999)

Áætlanir um jafnrétti kynjanna hafa jákvæð áhrif á áhuga, sköpunargáfu og afköst starfsfólks? (Nutek 1999)

Програмите за равенство между полвете оказват положително въздействие върху мотивацията, креативността и производителността на служителите? (NUTEK 1999)

Programy na podporu genderové vyváženosti mají pozitivní dopad na motivaci zaměstnanců, jejich kreativitu a produktivitu?

Soolise võrdõiguslikkuse programmid mõjutavad positiivselt töötajate motivatsiooni, loovust ja tootlikkust? (Nutek 1999)

a nemek közti egyenlőségről szóló programok pozitívan hatnak a munkavállaló motivációjára, növelik a kreativitást és a termelékenységet? (NUTEK 1999)

Programy promujące równość płci mają pozytywny wpływ na motywację, kreatywność i wydajność pracowników? (NUTEK 1999)

Os programas em favor da igualdade de género têm um impacto positivo sobre a motivação, a criatividade e a produtividade dos trabalhadores? (Nutek 1999)

Promuovere la parità tra uomo e donna in impresa migliora motivazione, creatività e produttività nel personale? (Nutek 1999)

Προσωπικά εργαλεία
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα el Το επίκεντρο του μήνα

Νοέμβριος 2009

Μερικές ερωτήσεις για συζήτηση … κάθε μήνα!

 
τα προγράμματα ισότητας των δύο φύλων έχουν θετικό αντίκτυπο όσον αφορά την κινητοποίηση, τη δημιουργικότητα και την παραγωγικότητα των εργαζομένων? (Nutek 1999)

 Find ideer og forslag i "Værktøjskasse for SMV-rådgivere og personalechefer"!

 
 Toolkit image.jpg Ενότητα 1 – Σημείο 1.2.2 (σελίδα 8) 

 

Λόγος 6ος: Η ισότητα των δυο φύλων σχετίζεται με την κερδοφορία

Η Σουηδική Υπηρεσία Επιχειρησιακής Ανάπτυξης NUTEK ανακάλυψε ένα συσχετισμό ανάμεσα στην ισότητα και την κερδοφορία. Η προώθηση των γυναικών σε υψηλότερες θέσεις είναι ένα εξίσου σημαντικό βήμα στο σχηματισμό της σωστής ηγετικής ομάδας, καθώς ένας ολοένα αυξανόμενος αριθμός ερευνών δείχνει ένα συσχετισμό ανάμεσα στην ύπαρξη μεγαλύτερης ισότητας των δυο φύλων στις ανώτατες διοικητικές θέσεις και στα κέρδη.

Μια φινλανδική μελέτη έδειξε ότι μια εταιρία, που έχει ως διευθυντικό στέλεχος γυναίκα, είναι κατά μέσο όρο ελαφρώς πιο επικερδής από μια αντίστοιχη εταιρία που έχει ως διευθυντικό στέλεχος άντρα. Μια ξεχωριστή μελέτη για τις 100 μεγαλύτερες εταιρίες στο χρηματιστήριο του Λονδίνου αποκάλυψε ότι 18 στις 20 εταιρίες με την υψηλότερη κεφαλαιοποίηση της αγοράς είχε τουλάχιστον μια γυναίκα διευθυντή.

Αυτά τα αποτελέσματα δεν σημαίνουν ότι υπάρχει μια αιτιώδης σχέση ανάμεσα στη γυναικεία ηγεσία και την κερδοφορία, βοηθούν ωστόσο να αποσαφηνιστεί το ότι η ηγετική ικανότητα δεν είναι απαραίτητα ανδρικό προνόμιο.

Άλλες έρευνες επισημαίνουν ότι υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στην ισορροπία των δυο φύλων μέσα στις διοικητικές ομάδες και στην ικανότητα καινοτομίας. Και η απόδοση μεγαλώνει όπου υπάρχει μια «κρίσιμη μάζα» γυναικών στο διοικητικό συμβούλιο.

Το να λαμβάνουν υπόψη τις γυναίκες υπαλλήλους βοηθά τους οργανισμούς να κατανοούν και να ανταποκρίνονται στις επερχόμενες αλλαγές στον τρόπο εργασίας: από τις εξελισσόμενες απαιτήσεις και τους ρόλους των ανδρών, στην ευελιξία και την προσαρμογή που χρειάζεται το εργατικό δυναμικό που μεγαλώνει ηλικιακά, και που απαιτείται από μια γενιά που τώρα εντάσσεται στο εργατικό δυναμικό.

 
Ενέργειες Εγγράφων