Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Strona główna Działanie Państwa Produkty Najciekawsze zagadnienia miesiąca Kontakt

Gender equality programmes have a positive impact for employees' motivation, creativity and productivity? (Nutek 1999)

Promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito empresarial mejora la motivación, la creatividad y la productividad del personal? (Nutek 1999)

Programele pentru egalitatea de gen au un impact pozitiv asupra motivaţiei, creativităţii şi productivităţii angajaţilor? (NUTEK 1999)

Lyčių lygybės programos teigiamai veikia darbuotojų motyvaciją, kūrybingumą ir produktyvumą? (Nutek 1999)

Programma’s voor gendergelijkheid een positieve invloed hebben op de motivatie, creativiteit en productiviteit van werknemers? (Nutek 1999)

Sukupuolitasa-arvoa tukevat ohjelmat vaikuttavat myönteisesti työntekijöiden motivaatioon, luovuuteen ja tehokkuuteen? (Nutek 1999)

Likestillingsprogrammer har en positiv innvirkning på de ansattes motivasjon, kreativitet og produktivitet? (Nutek 1999)

Dzimumu ldztiesbas program m ir pozitva ietekme uz darbinieku motivciju, radošumu un produktivitāti? (Nutek1999)

Les programmes pour l’égalité des sexes ont un impact positif sur la motivation, la créativité et la productivité des travailleurs? (Nutek 1999)

Os programas em favor da igualdade de género têm um impacto positivo sobre a motivação, a criatividade e a produtividade dos trabalhadores? (Nutek 1999)

τα προγράμματα ισότητας των δύο φύλων έχουν θετικό αντίκτυπο όσον αφορά την κινητοποίηση, τη δημιουργικότητα και την παραγωγικότητα των εργαζομένων? (Nutek 1999)

59% der neuen hochschulabsolventen und etwa 80% Der studierenden in business administration in Europa frauen sind?

Ligestillingsprogrammer har en positiv indflydelse på medarbejdernes motivation, kreativitet og produktivitet? (Nutek 1999)

Programy rodovej rovnosti majú pozitívny dopad na motiváciu, kreativitu a produktivitu zamestnancov? (Nutek 1999)

Áætlanir um jafnrétti kynjanna hafa jákvæð áhrif á áhuga, sköpunargáfu og afköst starfsfólks? (Nutek 1999)

Програмите за равенство между полвете оказват положително въздействие върху мотивацията, креативността и производителността на служителите? (NUTEK 1999)

Programy na podporu genderové vyváženosti mají pozitivní dopad na motivaci zaměstnanců, jejich kreativitu a produktivitu?

Soolise võrdõiguslikkuse programmid mõjutavad positiivselt töötajate motivatsiooni, loovust ja tootlikkust? (Nutek 1999)

a nemek közti egyenlőségről szóló programok pozitívan hatnak a munkavállaló motivációjára, növelik a kreativitást és a termelékenységet? (NUTEK 1999)

Programy promujące równość płci mają pozytywny wpływ na motywację, kreatywność i wydajność pracowników? (NUTEK 1999)

Os programas em favor da igualdade de género têm um impacto positivo sobre a motivação, a criatividade e a produtividade dos trabalhadores? (Nutek 1999)

Promuovere la parità tra uomo e donna in impresa migliora motivazione, creatività e produttività nel personale? (Nutek 1999)

Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start pl Najciekawsze zagadnienia miesiąca

Listopad 2009

Kilka kwestii do przemyślenia ... każdego miesiąca!

 
Gender equality programmes have a positive impact for employees' motivation, creativity and productivity? (Nutek 1999)

 Znajdź pomysły i sugestie w Pakiecie narzędzi dla doradców MŚP oraz Menadżerów ds. Zasobów Ludzkich!

 
 Toolkit image.jpg Rozdział 1 – Punkt 1.2.2 – (strona 8) 

 

“Powód 6. Równość płci koreluje z dochodowością

Szwedzka Agencja Rozwoju Biznesu NUTEK odkryła związek pomiędzy równością a dochodowością. Awans kobiet jest również ważnym krokiem do utworzenia odpowiedniego zespołu kierowniczego, jako że coraz większa liczba badań wykazuje korelację pomiędzy równością płci w ścisłym kierownictwie a zyskami.
Fińskie badanie  wykazało, iż firma, w której dyrektorem generalnym jest kobieta, na ogół odnotowuje nieco większe zyski niż podobna firma, w której dyrektorem generalnym jest mężczyzna. Odrębne badanie przeprowadzone na 100 największych firmach Giełdy Londyńskiej wykazało, iż w 18 na 20 firm o najwyższej kapitalizacji rynkowej (2003) funkcję dyrektora pełni co najmniej jedna kobieta.
Wyniki te nie oznaczają, iż istnieje przyczynowy związek pomiędzy kierownictwem kobiet a dochodowością, ale pomagają one jasno pokazać, iż kierownictwo niekoniecznie jest męskim przywilejem.
Inne badanie wskazuje na związek pomiędzy równowagą płci w zespołach zarządczych a innowacyjnością. Wyniki wzrastają tam, gdzie w zarządzie spotykamy „krytyczną liczbę” kobiet.

Uwzględnienie pracowników płci żeńskiej pomoże organizacjom zrozumieć i zareagować na nadchodzące zmiany w sposobie pracy: od rosnących oczekiwań i roli mężczyzn po potrzebę elastyczności i zdolności adaptacyjnych ze strony starzejącej się siły roboczej oraz pokolenia dołączającego teraz do grona pracowników.